IGCAS | CAS
 
Location:  Home > Publications > ACTA GEOCHIMICA
Vol. 41, No.2 April 2022 TEXT SIZE: A A A

 

 

ACTA GEOCHIMICA 

(Vol. 41, No.2 2022)
   

 

 

Special Issue: 7th Youth Geoscience Forum of China
Guest Editor: Jian-Feng Gao

 

 

ORIGINAL ARTICLES 

165

 

Application of low-temperature thermochronology on ore deposits preservation framework in South China: a review
Kang Min · Jian-Feng Gao

185

Timing of the formation of the Baiyinnuo’er skarn Zn–Pb deposit, NE China: evidence from sulfide Rb–Sr dating
Yixin Li · Qihai Shu · Xudong Niu · Fan Yu · Qingwen Zeng · Liangmin Wei · Yang Xiao · Xianglin Dai

197

Timing of granite pegmatite-type high-purity quartz deposit in the Eastern Qinling, China: constraints from in-situ LA-ICP-MS trace analyses of quartz and monazite U–Pb dating
Yong Zhang · Haibo Zhao · Lei Liu · Jiayong Pan · Likuan Zhu · Guoqi Liu · Xiaotian Zhang

208

Geochronology and zircon geochemistry of auriferous intrusions in the Bumo deposit, Hainan Province, China
Yan Hai · Bingtao Li · Teng Deng · Deru Xu · Li Wang · Youzhong Xiong · Xiaowen Zhang · Zhiling Wang · Shaohao Zou · Zhengpeng Ding · Qian Qian · Shichao Guo

226

Trace element and sulfur isotope compositions of pyrite from the Tianqiao Zn–Pb–Ag deposit in Guizhou province, SW China: implication for the origin of ore-forming fluids
Yumiao Meng · Xiaowen Huang · Chunxia Xu · Songning Meng

244

Ore-forming age and tectonic setting of the Linjiasandaogou gold deposit in the Liaodong Peninsula, northeast China: constraints from geochronology and geochemistry
Xiaofeng Yao · Tingjie Yan · Zhicheng Lü · Chenggui Lin · Kuifeng Mi · Shenghui Li · Yang Li · Wange Du

267

Lower activity time constraint on the ore-controlling Erdaogou fault in the Qingchengzi orefield of the Liaodong Peninsula, NE China
Yan Zhao · Yuewen Feng · Peng Zhang · Linlin Kou · Zhongzhu Yang · Shenghui Li · Wei Wang

275

Direct Re–Os dating of pyrite from the Jianchaling Au deposit, West Qinling, China
Suwei Yue · Xiaohua Deng · Zhenwen Lin

288

Geochronology and geochemistry of the W-Mo-ore-related granitic rocks from eastern Ningzhen, lower Yangtze river belt, eastern China
Fangyue Wang · Yongjie Guo · Haiyang Yan · Haiou Gu · He Sun · Can Ge

307

Genetic links of porphyry Mo-epithermal Pb–Zn–Ag mineralization system: a case study of the Shipingchuan polymetallic deposit, South China
Yongbin Wang · Peiling Feng · Lingli Zhou · Qingdong Zeng

 

 

 
Copyright © 2023 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn