IGCAS | CAS
 
Location:  Home > Publications > ACTA GEOCHIMICA
Vol. 38, No.4 Augest 2019 TEXT SIZE: A A A

 

 

ACTA GEOCHIMICA   

(Vol. 38, No.4 2019)
 
 

 
  

ORIGINAL ARTICLES  

459

Equilibrium thallium isotope fractionation and its constraint on Earth's late veneer
Tong Fang · Yun Liu

472

Kyanite far from equilibrium dissolution rate at 0–22 °C and pH of 3.5–7.5
Yilun Zhang · Donald J. Rimstidt · Yi Huang · Chen Zhu

481

Quantifying the carbon source of pedogenic calcite veins in weathered limestone: implications for the terrestrial carbon cycle
Lin Zou · Lin Dong · Meng Ning · Kangjun Huang · Yongbo Peng · Shujian Qin · Honglin Yuan · Bing Shen

497

First-principles investigation of the concentration effect on equilibrium fractionation of Ca isotopes in forsterite
Yahui Song · Yonghui Li · Wenzhong Wang · Zhongqing Wu

508

Geological cycling of potassium and the K isotopic response: insights from loess and shales
Weiqiang Li · Shilei Li · Brian L. Beard

517

Adsorption characteristics of copper ion on nanoporous silica
Yanhui Niu · Wenbin Yu · Zonghua Qin · Xin Nie · Shuguang Yang · Quan Wan

530 

Metallogenic controls on the granite-related W–Sn deposits in the Hunan–Jiangxi region, China: evidence from zircon trace element geochemistry
Yuannan Feng · Tingguang Lan · Lichuan Pan · Tingting Liu · Shaohua Dong

541

Shadow–highlight feature matching automatic small crater recognition using high-resolution digital orthophoto map from Chang'E Missions
Wei Zuo · Chunlai Li · Lingjie Yu · Zhoubin Zhang · Rongwu Wang · Xingguo Zeng · Yuxuan Liu · Yaying Xiong

555

In-situ sulfur isotope and trace element of pyrite constraints on the formation and evolution of the Nibao Carlin-type gold deposit in SW China
Jinxiang Li · Chenghai Zhao · Yong Huang · Yuzhou Zhuo · Jinwei Li

576

Low carbon storage of woody debris in a karst forest in southwestern China
Yangyang Wu · Libin Liu · Chunzi Guo · Zhonghua Zhang · Gang Hu · Jian Ni

587 

Geological and geochemical characteristics of the Baogudi Carlin-type gold district (Southwest Guizhou, China) and their geological implications
Songtao Li · Yong Xia · Jianzhong Liu · Zhuojun Xie · Qinping Tan · Yimeng Zhao · Minghua Meng ·Lijin Tan · Rong Nie · Zepeng Wang · Guanghong Zhou · Haiyan Guo

Copyright © 2018 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 Lincheng West Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn