IGCAS | CAS
 
Location:  Home > Publications > ACTA GEOCHIMICA
Vol. 37, No.3 June 2018 TEXT SIZE: A A A

 

ACTA GEOCHIMICA  

(Vol. 37, No.3 June 2018)
 
 

 
  

ORIGINAL ARTICLES  

347

Geochronological and geochemical constraints on the Cuonadong leucogranite, eastern Himalaya
Jiajia Xie · Huaning Qiu · Xiujuan Bai · Wanfeng Zhang · Qiang Wang · Xiaoping Xia
360

Geochemistry and geochronology of Late Jurassic and Early Cretaceous intrusions related to some Au (Sb) deposits in southern Anhui: a case study and review
Qing Hu · Huangling Gu · Xiaoyong Yang · Yisu Ren · Ergen Gao · Zhangxing Nie

384

Re–Os dating of molybdenite and in-situ Pb isotopes of sulfi des from the Lamo Zn–Cu deposit in the Dachang tin-polymetallic ore field, Guangxi, China
Hai Zhao · Wenchao Su · Peng Xie · Nengping Shen · Jiali Cai · Ming Luo · Jie Li · Zhian Bao

395

Major Miocene geological events in southern Tibet and eastern Asia induced by the subduction of the Ninetyeast Ridge
Xinlei Sun · Wei-dong Sun · Yong-bin Hu · Wei Ding · Trevor Ireland · Mei-zhen Zhan · Ji-qiang Liu · Ming-xing Ling · Xing Ding · Zhao-feng Zhang · Wei-ming Fan

402

Using electrogeochemical approach to explore buried gold deposits in an alpine meadow-covered area
Panfeng Liu · Xianrong Luo · Meilan Wen · Jiali Zhang · Wen Gao · Fei Ouyang · Xuchuan Duan

414

U–Pb zircon age of the base of the Ediacaran System at the southern margin of the Qinling Orogen
Lecai Xing · Taiyi Luo · Zhilong Huang · Zhikuan Qian · Mingzhong Zhou · Hongtao He

422

Organic carbon content and carbon isotope variations across the Permo-Triassic boundary in the Gartnerkofel-1 borehole, Carnic Alps, Austria
M.E. Brookfi eld · W.S. Wolbach · A.G. Stebbins · I. Gilmour · D.R. Roegge

433

Oil geochemistry derived from the Qinjiatun–Qikeshu oilfi elds: insight from light hydrocarbons
Jin Li · Ting Kong · Min Zhang

441 

Zircon SHRIMP U–Pb age of Late Jurassic OIB-type volcanic rocks from the Tethyan Himalaya: constraints on the initial activity time of the Kerguelen mantle plume
Yuruo Shi · Chenyang Hou · J. Lawford Anderson · Tianshui Yang · Yiming Ma · Weiwei Bian · Jingjie Jin

456

Source and yearly distribution of PAHs in the snow from the Hailuogou glacier of Mountain Gongga, China
Chaoqi Yu · Meihan Li · Yinling Cao · Xian He · Hong Zhou · Tingting Zhang · Chongying Li

465 

A hydrochemical approach to estimate mountain front recharge in an aquifer system in Tamilnadu, India
Banaja Rani Panda · S. Chidambaram · N. Ganesh · V.S. Adithya · M.V. Prasanna · K. Pradeep ·
U. Vasudevan

489 

Geochemical constraints on the tectonic setting of the Sonakhan Greenstone Belt, Bastar Craton, Central India
S.D. Deshmukh · K.R. Hari · P. Diwan · M.P. Manu Prasanth

Copyright © 2022 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn