Home | Contact Us | Sitemap | 中文 | CAS | Director's Email
 
Location:Home > Publications > Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Vol. 29, No. 3, 2010 TEXT SIZE: A A A

Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry

Vol. 29, No.3, 2010

Contents


The diageneses and its effects on reservior quality of middle-shallow reservoirs in the northern
Songliao Basin
   ……MENG Yuan-lin, WANG Jian-wei, WU He-yong, WANG Cheng, LI Ya-guang,ZHANG An-da, XIU Hong-wen, JIANG Wen-ya, GUO Ri-xin………217
Carnian crisis occurring in SW China and its ideational origin
  ……………………………………………………………………………………………SHI Zhi-qiang, QIAN Li-jun, XIONG Zhao-jun, ZENG De-yong………227
Simulation study of evolution characteristics of hydrocarbon generated from blended organic matters
in the lacustrine source rock
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………GAO Gang, LIU Guang-di………233
Sedimentary features of shallow water lake delta of the upside Guantao formation of Gudao oilfield
in jiyang depression
   …………………………………………………………………………………………………………………………………WANG Jiao, YANG Dong-ming………238
Geochemistry features of the Hubin Springs in the northern Caldera Lake of the Tianchi Volcano,
Changbaishan
   …………………………………………………………………………………………………………GAO Ling, SHANGGUAN Zhi-guan, WEI Hai-quan………244
Isotopic determination of boron in borate minerals by thermal ionization mass spectrometry using
direct fusion
   ……………………………………………………………………………………………MA Yun-qi,XIAO Ying-kai, ZHU Ge-qin,JIANG Sheng-xiang………250
Spatial and temporal distribution of the different forms of mercury in water of Dongfeng Reservoir,
Guizhou Province
   …PAN Lu-sheng, SHANG Li-hai, FENG Xin-bin, MENG Bo, YAO Heng, YIN Run-sheng, CHEN Yu-peng…256
Petrography and mineralogy of Grove Mountains Meteorite GRV 053645
   ………………………………………………………………………………………………………………………XIN Bu-she,WANG Shi-jie,LI Shi-jie………264
Experimental study of synthesizing mullite whiskers by andalusite-sericite phyllite
   …………………………………………………………………………………………JIANG Xiao-qian, LI Jin-hong, ZHAO Hong-wei, TONG Ling-xin………270
Study of iron removal from high alumina fly ash
   ……………………………………………………………………………………………………………………………CAO Jian, LI Jin-hong, DONG Hong………274
The characteristics of cathodoluminescence-visualized microstructure in quartz:A case study from
the Jiama igneous rock in Tibet
   ……………………………………………………………………PENG Hui-juan, WANG Xiong-wu, TANG Ju-xing, QIN Zhi-peng, HOU Lin, ZHOU Yun………279
The “C-type Adakite”: A concept based on misunderstanding?
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………WANG Yang, CHENG Su-hua………284
Earth environment and protection for products of geographical indications
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ZHU Bing-quan………293
Planetary migration – A review
   ………………………………………………………………………………………………………………………CHEN Feng, LI Xiong-yao, WANG Shi-jie………299
Advances in research on dissolved organic matter in soils
   ………………………………………………………………………………………………………WANG Mei-li, LI Jun, ZHU Zhao-zhou, GUO Xiao-xiao………304
Thallium isotopes and environmental tracing
   ……………………………………………………………………………………JIA Yan-long, XIAO Tang-fu, NING Zeng-ping, YANG Fei, JIANG Tao………311
The extension of adakitic rocks and the progress of petrogenesis experiments
   ……………………………………………………………………………………………………XING Yin-suo, ZHOU wen-Ge, JIANG Neng, XIE Hong-sen………317

Copyright © 2021 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn