Home | Contact Us | Sitemap | 中文 | CAS | Director's Email
 
Location:Home > Publications > Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Vol. 29, No. 2, 2010 TEXT SIZE: A A A

Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Vol. 29, No.2, 2010
Contents


Effect of shell size on planktonic foraminiferal biogeochemical records
   ………………………………………………………………………………………………………………………………JIAN Xu………109
Millennial-scale paleoenvironment change during the last glacial period recorded by geochemical
variations in the Japan Sea
   ………………………………………………………………YAO Zheng-quan, LIU Yan-guang, WANG Kun-shan, SHI Xue-fa………119
Lithologic characteristics and sedimentary environment of molar-tooth carbonates in the Xingmincun
formation, Golden Pebble Beach Region, Dalian
   ………………………………………………………………………PENG Nan, KUANG Hong-wei, LIU Yong-qin, LI Jia-Hua………127
Element geochemistry record in southern South China Sea sediments during the past 120 ka and its
implications for East Asian summer monsoon variation
   ………………………………………………MEI Xi, ZHANG Xun-hua, ZHENG Hong-bo, LIU Rui, XIE Xin, HUANG En-qing………134
A characteristics study of neoteric sediment in the beach of Xiashan Lake in Shandong Province
   ………………………………………QIU Long-wei, ZHOU Jun-liang, WANG Xin-zheng, CAI Hong-xing, Zhang Zhen-zhe………142
Middle-late Holocene environmental changes recorded by lacustrine sediments from Huangqihai Lake,
Inner Mongolia
   …………………………………………………………WANG Yong, YAO Pei-yi, CHI Zhen-qing, GUAN You-yi, ZHAO Zhi-li………149
Distribution and origin of PAHs in the surface sediments of the Yellow River estuary and it’s
adjacent areas
   ………………………………………HU Ning-jing, SHI Xue-fa , LIU Ji-hua, HUANG Peng, ZHU Ai-mei, LIU Yan-guang………157
Sedimentary records of Triassic megamonsoon in Upper Yangtze area
   ……………………………………………………SHI Zhi-qiang, ZENG De-yong, XIONG Zhao-jun, ZHANG Hua, ZHAO An-kun………164
REEs characters of the Cretaceous anoxic and oxic sediments in southern Tibet
   …………………………………………………………………………………ZHANG Xiao-feng, HU Xiu-mian, WANG Cheng-shan………173
Correction to the paleoradiogenic heat production rate of rocks and its geochemical significance
   ……………………………………………………………………ZHANG Bang-tong, LING Hon-fei, CHEN Pei-rong, WU Jun-qi………181
Characteristics of cell parameters of pyrite and quartz and their geological significance at Shihu
gold deposit in western Hebei, North China
   ………………………………………CAO Ye , LI Sheng-rong, ZHANG Hua-feng, AO Chong , LI Zhen-zhen, LIU Xiao-bin………185
A study of wall-rock alteration in the Zhongdian Pulang porphyry copper deposit
   ……HU Qing-hua, ZHANG Shi-quan, YIN Jing, HUANG Ding-zhu,WU Jian-jing, MENG Qing, YANG Li-mei, LUO Guang-ming……192
Geology and geochemistry of the Nage Cu-polymetallic sulfide ore deposit, southeast Guizhou Province, China
   ……………………………………YANG De-zhi, ZHOU Jia-xi, WANG Jing-song, DING Wei, LIU Yong-kun, CHEN Yuan-xing………202
The origin of K-feldspar megacryst in granitoids: A critical review
   ……………………………………………………LI Xiao-wei, MO Xuan-xue, ZHAO Zhi-dan, ZHU Di-cheng, HUANG Dan-feng………210

Copyright © 2021 Institute Of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved.
Address: 99 West Lincheng Road, Guanshanhu District, Guiyang, Guizhou Province 550081, P.R.China
Tel: +86-851-85895239 Fax: +86-851-85895239 Email: web_en@mail.gyig.ac.cn